Voor altijd.

Ik wil jullie even laten weten dat ik ongelooflijk aan het stoeien ben met mijn paper. Aan inzichten geen gebrek maar om het op papier te krijgen dat is de uitdaging. Zijn er lichtpuntjes? Jazeker, en ik wil er graag eentje met jullie delen.

Ik citeer één van mijn deelnemers na afloop van een training:

“Ik ben voor altijd anders naar kinderen gaan kijken, met meer respect en rust.” 

Dit is voor mij een cadeautje en ook waar ik mijn werk ten diepste voor doe. Via professionals aan kinderen het beste bieden.

 

Advertenties

Notulen leerteam 18-11-2015

 

 

 

Aanwezig

Esther, Norbert, Marline, Korine, Halima, Karin(not) en Marchien (vz)

 

Norbert

15 minuten vraagstelling scherp stellen.

Als je het vraagstuk niet helder duidt dan sluit je theoretisch kader niet aan.

 

Halima

15 minuten vraagstelling

Bijvoorbeeld:

Wat is er aan de hand in de lessen xxx volgens de leerlingen, docenten geven aan dat xyy

De volgende x en y komen overeen . in deze paper ga in theoretisch onderzoeken. Pas later zeg je de theorie zegt…. Vervolgens ga ik analyseren en een plan bedenken..

 

Esther

Inleiding omschrijven naar competent voelen naar motivatie naar interesse naar 4cd model. Schrappen wat ik kan schrappen. Gerustgesteld.

 

Analyse

Puntsgewijs volgens TK. Niet klakkeloos maar vooral de verbanden beschrijven, vergelijken en koppelen. Voor de leesbaarheid is het prettig om goede overgangen te maken.

Aan het einde kom je tot de conclusie van theorie en jouw praktijk.

Schema: analysekader eindopdracht te vinden bij 4-11-2015.

Gebruik dit schema is de tip van Norbert tijdens het schrijven. Schrijf een kopje en houd het analyseschema ernaast.

 

Korine

Deelt haar plan voor activiteiten.

 

ook al is er volgende week een lesvrije week we komen (Korine niet) toch naar de hogeschool.

13-15 workshop Hugo. Aansluitend of vanaf 13.00 in de mediatheek op de 2e

 

Marline en Esther lezen Karin op zondag

Marchien en Karin lezen Korine op zondag

Marchien leest Norbert

Karin en Norbert lezen Esther

Korine leest Karin later die week

Esther en Korine lezen Marchien

Marline wordt gelezen door Norbert en Halima

 

lesvoorbereiding 7 oktober 2015 coaching

1) Coachingsvaardigheden

A: Motivatie:

Geef ik voldoende informatie over het belang van de uit te voeren taak en welke voordelen het uitvoeren van de taak in het algemeen heeft?

Zorg ik voor voldoende aansluiting bij de lerenden wat betreft hun eerder verworven kennis en vaardigheden, hun interesses en eventueel hun persoonlijke doestellingen?

Zorg ik ervoor dat de taak voldoende uitdagend, maar ook haalbaar is? (bijvoorbeeld door korte- en langere termijn doelen te formuleren/ door voor voldoende tussenstappen te zorgen).

Houd ik voldoende rekening met eventuele niveauverschillen bij de lerenden? (in eerste instantie door hun voorkennis in kaart te brengen en daarna door te differentieren).

Zorg ik voldoende variatie in werkvormen?

Ben ik creatief en flexibel (niet stug in het vasthouden aan werkvormen/ lesplannen als de situatie erom vraagt)?

Is de omgeving waarin we werken inspirerend te noemen?

B: Reflectie

Stel ik voldoende vragen die bevorderend zijn voor het leren, dus vragen die bij de lerenden een beroep doen op hun vermogen tot: verbeelden (het doorbreken van mentale modellen); analyseren (koppeling met vergelijkbare situaties); het komen tot een doelformulering (wat); planformulering (hoe); reflecteren (terugkijken en vergelijken van resultaten); evalueren (wat ga ik de volgende keer anders doen); betekenisgeving (wat betekent de nieuw verworven kennis); verbinden (koppelen van nieuwe informatie aan bestaande kennis); abstraheren (toepasbaarheid van het geleerde in een andere situatie).

C: Feedback

Zorg ik voor voldoende feedbackmomenten?

Zorg ik dat de feedback niet te lang uitgesteld wordt?

Zorg ik ervoor dat de feedback die ik geef zoveel mogelijk antwoord geeft op de 3 hoofdvragen van de lerenden: ‘Waar ga ik heen?’, ‘Hoe doe ik het?’ en ‘Hoe nu verder?’

Zorg ik ervoor dat de feedback die ik geef betrekking heeft op de taak in relatie tot de beoogde doelen (Feed Up)?

Zorg ik ervoor dat de feedback die ik geef voldoende inzichten geeft in het proces en bied ik nieuwe uitdagingen aan (Feed Forward)?

Zorg ik ervoor dat ik, in de feedback die ik geef, een relatie leg tussen de taak en de manier waarop de lerende de taak zelf reguleert, met andere woorden: doe ik een beroep op de meta-cognitieve vaardigheden van de lerenden?

Betrek ik (indien van toepassing) de groep bij het geven van feedback?

D: Luisteren

Heb ik voldoende rust en overzicht om goed te luisteren naar de lerenden?

Ben ik betrokken?

2) Proces van coachen

Geef ik voldoende structuur?

Ben ik duidelijk?

Ken ik een coachingsmodel dat past bij mijn manier van coachen?

Durf ik te experimenteren om procesvragen op te roepen bij de lerenden? (maak ik wel eens gebruik van andere werkvormen dan ik gewend ben (bijvoorbeeld brainstorms/ – writes, rollenspel)?

3) Coachingseigenschappen

Ben ik onafhankelijk/ neutraal?

Kan ik concreet waarneembaar gedrag scheiden van aannames? (bij mezelf, maar ook bij de lerenden).

Ben ik loyaal?

Ben ik nieuwsgierig?

Durf ik de lerenden op een persoonlijke manier te benaderen en ben ik niet bang om iets van mezelf te laten zien?

Kan ik omgaan met emoties? Raak ik niet in paniek en wil ik niet direct een oplossing vinden?

Plaats ik mezelf niet boven de lerenden, maar stel ik me gelijkwaardig, eerlijk en respectvol op?

Ben ik niet bang om fouten te maken, maar heb ik een onderzoekende houding, ook wat betreft mijn eigen ontwikkeling/ functioneren?

Zorg ik voor een veilige leeromgeving (ga ik zorgvuldig om met de lerenden)?

Probeer ik de lerenden niet te redden, maar neem ik ze serieus?

En tot slot: ben ik geloofwaardig (heb ik zelf voldoende kennis en ervaring wat het onderwerp betreft)?

lesvoorbereiding 14 oktober 2015

Coachen, teamvoorbereiding 14-10-2015

Coachen

Er zijn vele definities van coachen te vinden. Van Dale omschrijft coachen als ‘als coach begeleiden’, Coach wordt vervolgens omschreven als iemand die sporters begeleidt. Reekers (jaar onbekend) omschrijft coachen als “het bevorderen van leren”. Van Rooijen- Mutsaers et al (2014) omschrijft coachen als “het resultaatgericht begeleiden van professionals in een één-op-één situatie zodat zij hun werk beter uitvoeren.” Wij gebruiken in dit artikel de definitie het resultaatgericht begeleiden van lerenden in een één-op-één situatie, zodat het leerproces positief bevorderd wordt.

Coachen kan verschillende doelen dienen:

  • Het verhogen van de intrinsieke motivatie
  • Het verhogen van de zelfregulatie van de lerende
  • Het verbeteren van het functioneren (Van Rooijen –Mutsaers et al 2014)

–          Het aanleren van kennis en competenties (Van Rooijen- Mutsaers et al. 2014)

Reekers (jaar onbekend) stelt dat de lerende door middel van coachen geholpen wordt bij het vaststellen van wie hij is en waar hij – op basis van wie hij is – het beste kan studeren/werken.

Door middel van het stellen van vragen kan de coach de intrinsieke motivatie van de coachee verhogen. Deze vragen bewerkstelligen een proces in het leven van coachee, om deze reden moeten deze vragen open zijn, explorerend en gericht op nieuwe ideeën.

Van een leerkracht vraagt dit specifieke vaardigheden. De coachee heeft er baat bij als de coach/leerkracht positieve verwachtingen heeft en waardering en aandacht toont.

De coach zorgt, door het stellen van vragen en actief luisteren, voor dat de coachee concrete doelen stelt. Het gaat hierbij om algemene doelen en zoals het GROW-model aangeeft per bijeenkomst een concreet doel. Hiermee wordt het mogelijk om successen te ervaren hetgeen leidt tot het vergroten van zelfvertrouwen. Moet je veel kunnen, voor het gehele coachingstraject dient er een algemeen doel vastgesteld te worden, daarnaast per gesprek een doel. De leerkracht moet hier duidelijk onderscheid tussen kunnen maken. De leerkracht moet de coachee niet zien als een slachtoffer, maar hem of haar erop wijzen dat de coachee zelf de regie heeft over de eigen ontwikkeling. De leerkracht kan de coachee helpen met het nemen van de volgende stap in deze ontwikkeling.

Referentielijst:

coachen MLI, van blog MLI https://20152016la1mlirotterdam.files.wordpress.com/2015/09/coachen-mli.pdf, verkregen op 07-10-2015

 

Van Rooijen – Mutsaers, Ince & Rietveld, Wat werkt bij supervisie, intervisie en coaching?, NJI, April 2014, verkregen van http://www.nji.nl/nl/(311053)-nji-dossierDownloads-WatWerkt_supervisie.pdf op 7-10-2015

Door: Erik Jonkman, Piet van Beek, Martine Everts, Karin van der Meulen, Kim van Vliet.

 

    1. Mooi dat jullie een artikel hebben kunnen samenstellen. Op basis waarvan maken jullie de keuze voor een coachingsdefinitie? Flauwe vraag: wat is het Grow-model? Ik stel die vraag omdat de lezer er vraagtekens bij gaat zetten om het noemt dat deze iets niet kan plaatsen.
      Wat maakt dat jullie het woord ‘slachtoffer’ introduceren? Op welke doelen is de bronvermelding van Van Rooijen- Mutsaers et al.precies van toepassing?